موسسه خیریه نیکوکاران کلبه ایثار

اطلاعات حساب‌های بانکی کلبه‌ایثار

حامی افراد تحت پوشش کلبه ایثار باشید

در صورتی‌که تمایل دارید می‌توانید به هر میزانی که خواستید در رسیدن به اهداف خیریه سهیم باشید.

بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین شعبه ۱۰۸ نیاوران

شماره کارت: ۱۲۴۰  – ۴۰۰۱ – ۱۲۱۹ – ۶۲۷۴

شماره حساب: ۱۰۸۲۴۰۶۳۷۵۹۱

شماره شبا : IR 320550010885004063759001

بانک صادرات
بانک صادرات شعبه ۵۴۶ پاسداران

شماره کارت: ۵۷۸۳  – ۹۰۰۴ – ۶۹۱۹ – ۶۰۳۷

شماره حساب: ۰۲۰۷۳۴۷۶۳۵۰۰۱

شماره شبا: IR820190000000207347635001

بانک گردشگری
شماره حساب ارزی نزد بانک گردشگری

شماره حساب: ۱۴۳۷۱۵۰۲۰۲۵۷۶۱